Event: 'Общото събрание на "Парекордзаган” - София' Print
  AGBU Sofia Events
Date: Неделя, Декември 18, 2011 - 14:00

ПОКАНА
до членовете на сдружение „Арменско благотворително дружество Парекордзаган”, СофияУважаеми членове на „Арменско благотворително дружество Парекордзаган”,

Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 18.12.2011 г. от 14.00 в конферентна зала на Българската търговско-промишлена палата в гр. София, ул. „Искър” №9.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на на Отчетен доклад на Управителния съвет за изминалия период;
2. Представяне на Отчетен доклад на Контролно-ревизионната комисия за изминалия период;
3. Избор на нов Управителен съвет;
4. Избор на членове на Контролно-ревизионната комисия;
5. Приемане на нов Устав на сдружението.
6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.


С уважение,

Соня Бедросян-Авакян
председател на Управителния съвет на „Арменско благотворително дружество Парекордзаган”